Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
dilemma
13:24
1701 4804
Reposted fromFavCartoons FavCartoons viaszydera szydera
dilemma
13:24
dilemma
13:24
Cała jesteś jedną wielką, chodzącą potrzebą zrozumienia.
— D.
Reposted fromzabka zabka viatouchthesky touchthesky
dilemma
13:22
2643 f8b7 500
Reposted fromalexandersmith8805 alexandersmith8805
dilemma
13:17
dilemma
13:16
Ania: Ja na przykład nienawidzę oblizywać wieczka od jogurtu.
Mirkos: to zacznij oblizywać od spodniej strony, tam gdzie jest jogurt jak otworzysz
Reposted fromkjuik kjuik viaLaFoi LaFoi
dilemma
12:26
7053 a8d7 500
Reposted fromfelicka felicka viaatranta atranta
dilemma
12:20
Nie będziesz wyższy dzięki temu, że zetniesz komuś głowę.
— Grzesiak
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine viaxannabelle xannabelle
00:45
8065 18cb 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viastylte stylte
00:42
8016 b294 500
dilemma
00:42
 Na pewno jest tak, że to, co przeżywa się z kimś, wspólnie z kimś – przeżywa się podwójnie
— Stachura
Reposted fromIriss Iriss viadygoty dygoty
dilemma
00:18


Universal Traveller
dilemma
00:15
Wszystko, co składa się na moje jestestwo, stoi do siebie w groteskowej sprzeczności.
— Søren Kierkegaard
Reposted fromszelestyna szelestyna viaMamba Mamba
dilemma
00:12
5527 b990 500
Reposted fromparkaboy parkaboy viagejowygej gejowygej
dilemma
00:01

rozsypał mnie 
do naga 
a ubrał 
w swój zapach

teraz nie umiem
się z niego
rozebrać

— Charlotte Nieszyn Jasińska .
dilemma
23:57
9836 d565 500

Tokyo, 1996

Harry Gruyaert

Reposted fromohhmarigold ohhmarigold viafrauvermeer frauvermeer
dilemma
23:51
1919 3b8c
Reposted fromnazarena nazarena viamariola mariola
dilemma
23:50
6181 bf53 500
Chris Maynard
Reposted frombeforethepoison beforethepoison viamarczi marczi
dilemma
23:50
Z poduszką mi do twarzy.
Reposted fromsatyra satyra viamoreorless moreorless
dilemma
23:36
4994 b330 500
Reposted fromnomad nomad
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl